Algemene voorwaarden

Dit is een verkorte versie van de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden. Ik vind het prettig als alle partijen weten waar ze aan beginnen. Mocht u vragen hebben hoor ik deze graag.

Voor de volledige juridische tekst verwijs ik u graag naar: Algemene voorwaarden JEH Coaching


 

Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Wanneer u vragen heeft hoor ik deze graag van u.

Het overeen komen van een werk overeenkomst gebeurd in overleg en is geldig wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever hebben getekend.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurd zoals in de overeenkomst is vastgelegd. Aanpassingen worden als addendum toegevoegd en tevens ondertekend door opdrachtnemer en opdrachtgever. Ik doe mijn uiterste best de opdracht zo professioneel en naar eer en geweten uit te voeren. Wanneer u zaken graag anders heeft hoor ik dit graag van u. In overleg kunnen wij komen tot een oplossing.

 


Professionele Branche organisatie waar ik lid van ben is Internationale Coach Federatie www.coachfederation.org (ICF). Deze heeft een eigen ethische- en gedragscode die ik volg. Tevens ondersteund deze mij in mijn voortdurende professionele ontwikkeling.

Coaching vind plaats met wederzijds vertrouwen. Tenzij anders vermeld stemt u, met het tekenen van de overeenkomst in met de volgende bepalingen rondom vertrouwelijkheid van de samenwerking:

  • Als coach mag ik uw persoonlijke en contact gegevens enkel gebruiken voor mijn professionele accreditatie registratie en in uw persoonlijk dossier.
  • Ik ben verplicht melding te maken van zaken die buiten het Nederlandse recht vallen aan de desbetreffende organisatie.
  • U geeft mij toestemming de inhoud van de sessies te gebruiken ten behoeve van mijn professionele ontwikkeling.
  • Wanneer er sprake is van werk binnen een bedrijf of financiering door derde party blijft inhoud van de sessies vertrouwelijk tenzij u, als coachee, toestemming geeft voor het delen van bepaalde informatie met financierende party.

 


 

Tools ontwikkeld en/of gebruikt tijdens onze samenwerking blijven eigendom van JehCoaching. Dit word “intellectuele eigendom” genoemd en staat uitgebreider omschreven in de officiële algemene voorwaarden.

 


 

Vergoeding van mijn werk word overeengekomen bij het opzetten van de samenwerkingsovereenkomst.

Betaling dient voor aanvang van de volgende sessie plaats te vinden. Bij laatste sessie, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij een te late betaling reken ik ‘vertragingsrente’ gelijk aan de wettelijke rente.

 


 

Wanneer u graag de werkzaamheden wilt annuleren kan tot 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden voor 50% van de afgesproken vergoeding. Wanneer u binnen 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden annuleert kan ik de totale afgesproken vergoeding in rekening brengen. Mocht u niets van u laten horen en u bent niet op de afspraak geweest breng ik u ook de afgesproken vergoeding in rekening.

 

Niet tevreden over mijn werk? Dan hoor ik dit graag van u en kunnen wij in overleg een oplossing zoeken. Mocht dit niet lukken ben ik lid van ICF die een geschillencommissie heeft. In de officiële algemene voorwaarden staat een uitgebreid stuk over ‘aansprakelijkheid’ en eventuele geschillen.

Wel tevreden over mijn werk? Vertelt u dit dan aan iedereen en gun anderen wat u heeft ervaren tijdens onze samenwerking en daarna.

 

Beëindiging van overeenkomst gebeurd veelal wanneer werkzaamheden zijn verricht en betaling van vergoeding is gedaan. Mocht beëindiging op andere wijze gebeuren verwijs ik u naar de officiële algemene voorwaarden.

 

Jeanine Hamaker

 

Back to top